f

QOOSNx
QOOSNU̔G QOOSNV̔G QOOSNW̔G
QOOSNX̔G QOOSNPO̔G QOOSNPPEPQ̔G

QOOTNx
QOOTNP̔G QOOTNQER̔G QOOTNSET̔G
QOOTNU̔G QOOTNWEX̔G

QOOUNx
QOOUNPEQ̔G QOOUNT̔G QOOUNWEXE10̔G

QOOVNx
QOOVNP̔G QOOVNVE8̔G QOOVNPQ̔G

QOOWNx
QOOWNPEQ̔G QOOWNRES̔G QOOWNTEU̔G
QOOWNW̔G